Search

Dostave v Ljubljani

Informacija za dostavljavce o dostavah v Ljubljani

Z Odlokom o cestnoprometni ureditvi iz leta 2001 (Ur.l. RS, 33/01) se je na območju Ljubljane vpeljal režim omejitev dostopa tovornih vozil na glavnih mestnih vpadnicah, cestnem obroču okoli ožjega mestnega središča in ožjem mestnem središču, z novim Odlokom iz leta 2007 (Ur.l. RS, 122/07) pa se je območje ožjega mestnega središča in peš con znotraj območja ožjega mestnega središča še razširilo.

Na omejitvenih območjih je za tovorna vozila uveden režim splošne prepovedi prometa (SPP), kjer je dostop tovornim vozilom prepovedan ves čas (24 ur na dan), ali režim prepovedi prometa ob konicah (PPK), kjer je dostop tovornim vozilom prepovedan praviloma v času dopoldanske konice od 6.30–9.30 ure in v času popoldanske prometne konice od 14.00–17.00 ure.

Na območju ožjega mestnega središča je vpeljana splošna prepoved prometa za vsa težka in srednje težka tovorna vozila, in brez dovolilnice dostop teh vozil na to območje ni možen. Pristojni organ izda dovoljenje za promet tovornih vozil, ki presegajo največjo dovoljeno maso 3,5 tone, ko zaradi velikosti, narave in oblike tovora tega ni mogoče prepeljati z manjšim vozilom. Takšna ureditev, na območjih, kjer se nahajajo večja trgovska središča in ni posebnih infrastrukturnih omejitev (preozke ulice, osna obremenitev cest, idr.), ni nujno učinkovita, saj se pri dostavi večjih količin blaga z manjšimi tovornimi vozili na isto lokacijo povzroči večje število voženj.   

 Tabela: Režim omejitev tovornega prometa na občinskih cestah  

Vrsta tovornega vozila

Prometna infrastruktura v MOL

Težka tovorna vozila

Srednja tovorna vozila

Lahka tovorna vozila

Območje ožjega mestnega središča

Splošna prepoved prometa

Splošna prepoved prometa 

Ni omejitev

Območje za pešce

Splošna prepoved prometa 

Splošna prepoved prometa 

Splošna prepoved promet

Del Tomšičeve ulice

Splošna prepoved prometa 

Splošna prepoved prometa  

Splošna prepoved prometa 

Obroč okoli ožjega mestnega središča

Prepoved prometa ob konicah

Ni omejitev 

Ni omejitev 

Glavne mestne vpadnice

Prepoved prometa ob konicah 

Ni omejitev 

Ni omejitev

Vir: Odlok Mestne občine Ljubljana o cestnoprometni ureditvi

Na območju za pešce je dostavo možno vršiti le v okviru predpisanega dostavnega časa, ki v Ljubljani velja od 6.00 do 9.30. V letu 2007 so se za dostop na območje za pešce namesto ne-elektronskih dovolilnic vpeljale elektronske dovolilnice s čimer se je povečala učinkovitost vpeljane tehnologije avtomatskega nadzora dostopov z dvižnimi stebrički, ki je bila na pretežnem delu tega območja izvedena že prej. S tem se je vzpostavila tudi elektronska evidenca vstopov in izstopov ter časa zadrževanja tovornih vozil na območju za pešce. Za uporabo odstavnih mest, za katere uporabo je potrebna veljavna dovolilnica za dostop na območje za pešce je določeno plačilo letne oziroma dnevne takse katerih višino določajo pristojni organi Mestne občine Ljubljana.

S predpisano višino takse za dostop na območje za pešce se spodbuja izdajanje letnih dovolilnic, saj je njen nakup dolgoročneje ugodnejši.  Kljub plačilu pa sama višina takse za dostop na območje za pešce ni primerljiva z dejanskimi eksternimi stroški, ki jih s svojo vožnjo povzročajo tovorna vozila. Okolju prijazna vozila so za izvajanje dostave na območju za pešce sicer oproščena plačila takse, vendar je brez dodatnih ukrepov to premajhna spodbuda prevoznikom, da pričnejo dejansko uporabljati ekološko sprejemljivejša vozila, ki imajo v primerjavi z ostalimi, neekološkimi vozili, zelo visoke nakupne cene.

V letu 2009 (Ur.l. RS 101/2009) in letu 2011 (Ur.l. RS št. 57/2011) sta bili sprejeti spremembi Odloka o cestnoprometni ureditvi MOL, ki med drgim prav tako določata obseg območja za pešce mestnega središča Ljubljane. Z odlokoma je območje ožjega mestnega središča razširjen tudi na Masarykovo, Šmartinsko ter Njegošovo cesto ter zveznico in zveznico med Njegoševo in Roško ter Cesto za gradom. Območja za pešce, za katere veljajo omenjeni režimi, in so predpisani s posebno odredbo, so prikazani na spodnji sliki.  


Seznam dostavnih mest v središču Ljubljane izven območij za pešce se nahaja tukaj.

Seznam fizičnih ovir za dostop na območja za pešce v ožjem mestnem središču se nahaja tukaj.